PCC Fellowship Groups

Region Contact Name
Adult (English Speaking) Br. Raymond Tioa
College & Young Professionals  Br. Bernard Lee
Youth Pastor Joshua Cho
Senior Sister Shiao C. Wu
Timothy Br. Lei Fan
Campus
Br. Kai Wu
Plainsboro Br. Xiaojun Wang
Walker Gordon
Br. Zhigang Zhu
East/West Windsor Br. Cheng Lee
PA Yardley Br. Roger Lin
PA Newtown North Br. Haiying Qiao
PA Newtown SouthBr. Guoqiang Zhang 
PA Buckingham Br. Dong Cheng
Lawrence/Hopewell Br. Huanwei Zhao
Cherry Valley Br. Qihong Zhao
SkillmanBr. Yiming Yao 
PrincetonBr. Yongxian Chen 
Belle Mead Br. Jinhai Wang 
Pike Run Br. Lin Chen
Wednesday (at Church)  Br. George Wang